Số liệu phát thải ở HungHau Holdings năm 2018

Dưới đây là một số số liệu nguồn phát thải của HungHau Holdings từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018, để Người Hùng Hậu biết thực trạng hiện nay và cân nhắc thực hiện tốt hơn dự án Văn Phòng Xanh, chung tay giảm thiểu tối đa lượng phát thải.

Bảng số liệu phát thải theo nguồn
Bảng số liệu phát thải theo tháng được tính từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018

 

 

Nguồn số liệu: Ban Nhân sự