STT
Số văn bản
Nội dung văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File đính kèm
1
139/2017/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
27/11/2017
15/01/2018
2
141/2017/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
7/12/2017
25/01/2018
3
47/2017/NĐ-CP
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
24/04/2017
01/07/2017
4
08/2018/NĐ-CP
Sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
15/01/2018
15/01/2018
5
146/2017/NĐ-CP
Sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP
15/12/2017
1/2/2018
6
15/2018/NĐ-CP
Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
2/2/2018
2/2/2018
7
24/2018/NĐ-CP
Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
27/02/2018
15/04/2018
8
168/2017/NĐ-CP
Hướng dẫn Luật Du lịch
31/12/2018
1/1/2018
9
22/2018/NĐ-CP
Hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
23/02/2018
10/4/2018
10
27/2018/NĐ-CP
Sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
1/3/2018
15/04/2018
11
24/2018/NĐ-CP
Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
2/27/2018
4/15/2018
12
41/2018/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
3/12/2018
5/1/2018
13
55/2018/NĐ-CP
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
16/04/2018
16/04/2018
14
41/2018/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
12/3/18
1/5/18
15
81/2018/NĐ-CP
Hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
22/05/2018
15/07/2018
16
61/2018/NĐ-CP
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
23/04/2018
21/06/2018
17
88/2018/NĐ-CP
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
15/06/2018
1/7/2018
18
64/2018/NĐ-CP
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản
7/5/2018
22/06/2018
19
108/2018/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
23/8/2018
10/10/2018
20
100/2018/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
16/7/2018
15/9/2018
21
119/2018/NĐ-CP
Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
12/09/18
01/11/18
22
121/2018/NĐ-CP
Sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương
13/9/2018
01/11/18