STT
Số văn bản
Nội dung văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File đính kèm
1
09/2017/QH14
Luật Du Lịch
19/06/2017
01/01/2018
2
04/2017/QH14
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
12/06/2017
01/01/2018
3
58/2014/QH13
Luật bảo hiểm xã hội
20/11/2014
01/01/2016
4
34/2018/QH14
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học
19/11/2018
01/07/2019